אמנה סוציאלית הולנד-ישראל

אנשים רבים נוטים להתבלבל בין ביטוח לאומי, מס הכנסה, מס בריאות ומעל כולם המונח ״ניתוק תושבות״. המדריך הזה בא לעשות סדר בבלאגן ולהפנות את תשומת לבכם גם לאמנות בינלאומית על מנת לבחון את הקשרים הבין מדינתיים בין הולנד וישראל.

חשוב לציין כי האמור הינו מידע מונגש בצורה מסודרת לקוראי דאצ׳טאון. אין לראות בו תחליף ליעוץ מקצועי פרטי על ידי יועץ מס או עורך דין בתחום או כל בעל מקצוע בר סמכא.

הסדרת מעמד בביטוח לאומי הישראל

יש צורך לקבל החלטה כיצד מסדירים את המעמד. מה האפשרויות? 

 • ניתוק תושבות – פעולה אקטיבית של מילוי טופס ייעודי, טופס 627.
 • המשך תשלום ושמירה על זכויות בביטוח לאומי 

מה פירוש?

ניתוק תושבות – על מנת לנתק תושבות יש תחילה להבין מיהו תושב? 

על פי האתר לביטוח לאומי, תושב/ת ישראל נחשב/ת מי שמרכז חייו בישראל, ומירב הקשרים שלו הם בישראל. מאחר וחוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר במפורש מיהו תושב/ת ישראל, יש להסתמך על פסיקת בית המשפט בנושא. כדי להיחשב לתושב ישראל על האדם לעמוד בשני מבחנים, שבודקים את מרכז החיים:

 • מבחן אובייקטיבי – האם מקום מגוריו, משפחתו, עבודתו ונכסיו נמצאים בישראל.
 • מבחן סובייקטיבי – היכן האדם בעצמו רואה את מרכז חייו.

חשוב לדעת, ניתן להכיר באדם כתושב ישראל רק אם הוא שוהה בישראל כחוק ומחזיק באחת מסוגי האשרות המקנות תושבות (אזרחות ישראלית, רישיון לישיבת קבע ואחרים).

מה משמעות ניתוק התושבות? 

מרגע אישור ניתוק התושבות לא ניתן יהיה לקבל שירותי בריאות ציבוריים בישראל, ולא יישמרו הזכויות הסוציאליות בביטוח הלאומי.

כיצד מדווחים על יציאה לחוץ לארץ?

ניתוק תושבות אוטומטי

באם לא פעלתם בצורה אקטיבית לניתוק התושבות, כל תושב ישראל שיוצא לחו"ל ממשיך להיות רשום בביטוח הלאומי כתושב בחמש השנים הראשונות ליציאתו מהארץ. בתקופה זו נשמרת זכאותו לקצבאות השונות ולביטוח בריאות ממלכתי.

הביטוח הלאומי רשאי לבחון את תושבותו של האדם גם לפני שמלאו חמש שנים לשהותו בחו"ל, אם למשל יש בידי הביטוח הלאומי מידע, ממנו עולה לכאורה, שהאדם חדל להיות תושב ישראל.

חמש שנים לאחר המעבר לחו"ל נשללת התושבות, אך קיימת אפשרות להגיש ערעור על ההחלטה. 

הערה: ניתן להגיש בקשה להאריך את התושבות גם מעבר לחמש שנים, אם ניתן להוכיח שהשהות בחו״ל עדין זמנית ומרכז החיים בארץ. לשם כך יש למלא שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל, לצרף הוכחות בהתאם ולהגישו למחלקת ביטוח וגבייה בסניף או באמצעות האתר.

ניתוק תושבות יזום 

מי שעזב את ישראל והעביר את מרכז חייו לחו"ל באופן מלא, ומבקש לבצע ניתוק תושבות יזום, יכול לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש להפסיק את תושבותו לפני שחלפו חמש שנים.

לשם כך עליו למלא שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל, ולצרף הוכחות על סיום מרכז החיים בישראל והעתקת מרכז החיים לחו"ל. את השאלון יש להגיש  למחלקת ביטוח וגבייה בסניף או באמצעות האתר.  ברוב המקרים התושבות תישלל מיום ההודעה לביטוח הלאומי. 

יש לציין כי ביטוח לאומי בוחן את הבקשות של כל תא משפחתי באופן מאוחד. לא ניתן להצהיר כי אחד מבני הזוג נשאר תושב או הילדים כאשר האחר איננו. 

המשך תשלום ושמירה על הזכויות

כפי שציינו, תושב ישראל חייב  לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופת שהותו בחוץ לארץ.

פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהות בחוץ לארץ, עלול לפגוע בזכאות לקבלת שירותי בריאות ובזכאות לקצבאות. ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי או בהוראת קבע. 

מקרים ספציפיים שמצוינים באתר ביטוח לאומי: 

תשלום דמי ביטוח בחו"ל לאישה נשואה

אישה שנשואה לתושב ישראל (או ידועה בציבור) שיצאה לרילוקיישן בחו"ל, נחשבת כעקרת בית, ולכן היא פטורה מתשלום דמי ביטוח במקרים האלה:

 1. היא אינה עובדת כלל.
 2. היא עובדת רק אצל מעסיק זר.

במקרים אלה זכויותיה לקצבאות הביטוח הלאומי וביטוח בריאות תישמר, מבלי שתהיה מחויבת בתשלום דמי ביטוח.

אישה נשואה שנמצאת בחל"ת ממעסיק ישראלי או עובדת אצל מעסיק ישראלי במקביל לעבודתה אצל מעסיק זר, לא תיחשב לעקרת בית ותהיה מחויבת בתשלום דמי ביטוח עבור כל הכנסותיה (גם מהמעסיק הזר).

תשלום דמי ביטוח בזמן רילוקיישן

בני זוג שיוצאים לרילוקשיין כדי לעבוד אצל מעסיק זר וממשיכים לשמור על תושבותם. מה נדרש מהם לעשות?

אמנת מס 

האמנה לביטחון סוציאלי בין מדינת ישראל לבין ממלכת הולנד נועדה להבטיח ולהסדיר את זכויותיו הסוציאליות של מי שעובר מישראל להולנד ומהולנד לישראל. 

הזכויות הניתנות במסגרת האמנה:

 •  מניעת כפל תשלום דמי ביטוח (ביטוח לאומי – לתשומת לבכם: האמנה אינה חלה על חוק ביטוח בריאות ממלכתי. אם הנכם תושבי ישראל וגרים בהולנד – הנכם מחויבים להמשיך לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בישראל, גם אם אתם משלמים דמי ביטוח בריאות בהולנד).
 • קבלת קצבאות.

הרחבה והסברים על האמנה הסוציאלית

מה לגבי מס הכנסה?

תושב ישראל ותושב חוץ בעיני מס הכנסה:

על פי פקודת מס הכנסה תיקון מס' 132) תשס"ב-2002 "תושב ישראל" או "תושב" –

(א) לגבי יחיד – מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:

(1) לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

(א) מקום ביתו הקבוע;

(ב) מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;

(ג) מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;

(ד) מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;

(ה)מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

(2) חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל –

(א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;

(ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;

לענין פסקה זו, "יום" – לרבות חלק מיום;

(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008

"תושב חוץ" – מי שאינו תושב ישראל וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:

(א)   הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;

(ב)   מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א);

ניתוק תושבות ומס הכנסה 

הולנד נחשבת למדינת אמנה גם ביחס למס הכנסה עקב החתימה של שתי המדינות על אמנה למניעת כפל מס. האמנה אמנם תסדיר את רוב מצבי כפל המס שבהם תתקלו אך לא את כולם, ויחד עם זאת יכולה למנוע הטבות מסוימות שהולנד מציעה לתושבים זרים. לכן עדיף ואף רצוי להעזר ביועץ מס ולבצע תכנון מס הכולל (לרוב) ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה. 

מה ההשפעה של אי ניתוק תושבות בביטוח לאומי לעניין חובת תשלומי מיסים למס הכנסה ומבחן התושבות? 

נדמה כי במקרה של מס הכנסה וביטוח לאומי, אין אפשרות לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. ברגע שהוחלט לשמור על זכויות בביטוח לאומי, אתם מייצרים ״זנב״ הקושר אתכם לישראל מבחינת ״מבחן מרכז החיים״. אין בעצם ניתוק מוחלט ולכן גם מתקיימות חובות לעניין תשלומי מס במס הכנסה. 

כפי שהבנתם הענין לא פשוט. יש חובות לצד זכויות בשתי המדינות, ועל אף ההסדרים הבין מדיניים, כל משפחה או יחיד שמהגר מתמודד עם סיטואציה פרטנית, אשר מצריכה בחינה יסודית לפני ההחלטה לעשות צעד משמעותי שיגרור אחריו השלכות כספיות משמעותיות. כחלק מתכנון הליך רילוקיישן פנו ליועץ מס שבקיא באמנות בינלאומיות ותכננו את המהלכים בצורה מפוקחת ויסודית. 

 

בהצלחה, ונתראה במדריך הבא. 

© כל הזכויות שמורות לדאצ'טאון

Avatar photo

מתגוררת שנים רבות בהולנד (מספר דו סיפרתי!) עם משפחתי. בעלת תואר שני במשפטים, ולימודים נוספים החל מקונדיטוריה, דרך הדרכת פילאטיס והפקת אירועים. בעברי בעלת בלוג קבוע בדאצ'טאון (מימיו הראשונים), ובהווה כותבת בתחומים שונים תוך התמקדות בתרבות מקומית ובחיים כישראלים בהולנד.
עובדת כיום בתחום משאבי אנוש ואדמיניסטרציה פיננסית.
נהנית מהחיים בהולנד, מבירה מקומית ומהרכבת רשימות אין סופיות.

  אהבת? אפשר להשאיר לנו תגובה

  כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.*

  אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.