Author Archives: ניר גבע

המייסד ויו"ר הוועד המנהל של מכון קהילות, הפועל להקמתן וביסוסן של קהילות יהודיות חילוניות ברחבי העולם. חי באמסטרדם עם משפחתי מזה כעשר שנים, ומשמש כיועץ משפטי בכיר בחברה בינלאומית.