תנאים ופרטיות

אתר דאצ׳טאון מופעל ע״י עמותת מוקום עברי. העמותה מייעדת אתר זה להעברת אינפורמציה לשימושך האישי

עם כניסתך לאתר עליך להבין שכניסתך לאתר ושימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאים") ולכל החוקים הרלוונטיים. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאים.

* תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

תנאים :

עליך להבין שכל דבר שאתה תראה ו/או תקרא באתר מעוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בו ללא הרשאה כתובה מעמותת מוקום עברי(Mokum Ivri), פרט למותר לפי התנאים או למופיע בטקסט באתר.

ניתן להוריד (Download) את החומר המוצג באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות ולשימושך האישי בלבד, בכפוף לכיבוד זכויות כל היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר. אולם אינך יכול להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר במובא באתר, לרבות המלל, הדמויות והאודיו והווידיאו למטרות ציבוריות ו/או מסחריות.

זכויות היוצרים של אנשים או מקומות באתר הנם בבעלותה של עמותת מוקום עברי ו/או צד שלישי כלשהו. שימוש בתמונות אלו על ידך, או על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו, או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך, עמותת מוקום עברי תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקניינים, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו ("סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של מוקום עברי ו/או בעל זכות אחר. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רשיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מעמותת מוקום עברי ו/או מבעל הזכויות באתר.

עמותת מוקום עברי לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית

למרות שאנו משתמשים במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין עמותת מוקום עברי מתחייבת לדיוקו של המידע. לא נישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. עמותת מוקום עברי לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר

שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. עמותת מוקום עברי ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא ("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.

עמותת מוקום עברי לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב

כל תקשורת או כל חומר שאתה מעביר לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות הגולש.

למרות שאנו משתדלים לפקח ולעקוב אחר פרסומים, הודעות, תמונות, תגובות וכדומה המועלים לאתר על ידי גורמים שלישיים, אין בפעולות אלה של מוקום עברי לרמז על חובתה של העמותה. עמותת מוקום עברי מסירה מעצמה כל אחריות וחבות בנוגע לתוכן של פרסומים אלה או לגבי כל טעות, כינוי גנאי, הכפשה, קללות, פרסום מסחרי, רשלנות, פורנוגרפיה, תועבה, פרטים אישיים או אי דיוקים שיופיעו במידע שיועלה לאתר על ידי גורמים שלישיים. לידיעתך, חל איסור מוחלט להעלות לאתר או לפרסם כל מידע שאינו חוקי, פרסום מסחרי או כל מידע שיכול להיחשב או לעודד התנהגות פלילית או הפרת חוק כלשהו. עמותת מוקום עברי תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק במקרה ויתפרסם באתר מידע מהסוג המפורט לעיל.

עמותת מוקום עברי מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת הישראלים והיהודים בהולנד ובעולם. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על הקהילה בהולנד ועל הפעילויות של עמותת מוקום עברי, שותפיה והנעשה בהולנד ורלוונטי לקהל היעד שלנו. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים למתן יעוץ, להשקעה, עסקים, דיאטה, רפואה, הגירה ו/או יעוץ כלשהו בכל נושא אחר.

עמותת מוקום עברי רשאית בכל עת לבדוק את התנאים ולעדכן אותם בהתאם לצורך. הנך מחויב בכל העדכונים ועליך לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק מהם התנאים בהם הנך מחויב

כל הרווחים מאתר האינטרנט כתוצאה מפרסום, תרומות או אחר הם בבעלותה הבלעדית של עמותת מוקום עברי ומשמשים לתחזוקה שותפת של העמותה ואתר האינטרנט ולרווחת הציבור. עמותת מוקום עברי היא עמותה שלא למטרות רווח.

 

פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים באתר www.dutchtown.nl  ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

 

מידע אודות המשתמש

מדיניות פרטיות זו מדגימה כיצד מפעיל האתר של עמותת מוקום עברי משתמש ושומר על המידע שאתה מספק ומוסר על אתר www.dutchtown ( להלן: "האתר"). כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת הולנד.

סוג הפרטים והמידע

גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, פעולות שונות עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים. אנו עשויים לאסוף גם את המידע הבא: מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות עסקאות הנעשות באמצעות האתר ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי האתר.

 

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באתר בלבד.

לעיתים תדרש למלא פרטים אישיים לשם יצירת קשר או רכישת מוצר או על מנת להגיב לכתוב באתר או למטרה אחרת.

השימוש בפרטים אלה יעשה אך ורק למטרה שבגנה העברת לנו פרטים.

 

אנו מתחייבים שלא להעביר מידע אישי שלך הנמסר לידנו לצד ג' אלא אם כן:

 

רכישת מוצרים בעזרת שירות של צד ג'

שים לב שעבור רכישת מוצרים ושירותים אנו לפעמים משתמשים בשרות של צד ג' כגון אתר האינטרנט פי-פאל. לנותני שרות אלה הצהרת פרטיות משלהם.

 

חשיפת מידע לרשויות החוק

אנו עשויים לחשוף מידע אישי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.

כתובת דואר אלקטרוני

כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת למשתמשים מידע ועדכונים רלוונטיים לשימוש שלך באתר האינטרנט, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך.

אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך.

 

אבטחה

אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.

אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

מידע רגיש שלך יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים.

פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאתר ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל.

עוגיות (cookies)

אנו משתמשים בעוגיות למעקב ולאגירת מידע על אודות הגולשים באתר אינטרנט ולשיפור השרות לגולש.

מידע זה נאסף באופן אנונימי ומשמש אותנו לפיקוח ולניתוח נתונים על התנועה באתר, ולשיפור חווית הגלישה שלך באתר.

ניתן לחסום עוגיות דרך דפדפן האינטרנט שלך.

פרסומות

האתר כולל לעיתים תכנים מסחריים כגון פרסומות וחומר שיווקי המועלים על ידי ספקי שירות שונים, מפרסמים או משתמשים, המבקשים להציע סחורות או שירותים למכירה.

אנו לא אחראים על כל חומר מעין זה ולא לכל תוצאה של הסתמכות המשתמש על חומר כזה. אנחנו לא ממליצים ו/או מעודדים אתכם לרכוש את המוצרים או השירותים המוצעים בחומר זה. אחריות על כל חומר מעין זה מוטלת על הגורם שפירסם אותו. עבור פיתוח, פרסום, שיווק האתר, אנו רשאים ועשויים להשתמש בכל מידע שנאסף באופן אנונימי. הכנסות מפרסומות מאתר זה משמשות לתחזוק השותף של האתר ולמימון פעילויות העמותה. העמותה היא לרווחת הציבור וללא מטרות רווח.

קישורים ו/או שירותים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להציע ו/או לכלול שירותים ו/או מוצרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. לצדדים אלה יש מדיניות פרטיות ותנאי שימוש משלהם.

אנו לא יכולים לקחת ולא לוקחים אחריות בכל הקשור לפעילות, לשירותים ו/או למוצרים של צדדים שלישיים אלה.

תנאי שימוש

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש באתר, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש באתר.

 

הסכמה מדעת

בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש.

עדכון מדיניות

אנו יכולים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים.

 

 

Leave a Reply